Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ОТ „КАРРА КОНСЕПТ“ ООД


ТЪРГОВЕЦ: CARRA CONCEPT – „Карра Консепт“ ООД

ЕИК: 203416905

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
БЪЛГАРИЯ,област София (столица), община Столична,гр. София  П.К. 1618,район р-н Витоша,ул. „Генерал Стефан Тошев“ No 90, вх. Б, ет. 6, ап. 16

Тел.: 0884 909 900

e-mail:office@carra.bg ; website: www.carra.bg

АДРЕС НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА: София, ул. Лъвски Рид 10, бл.6, вт.3, офис 14

 

1. Определения

CARRRA CONCEPT - Дружество Карра Консепт ООД, седалище:гр. София, ул. Ген.Стефан Тошев 90, вх.Б, ет.6, ап.16, учредено съгласно българското законодателство.

САЙТ - Домейн carra.bg и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО се определя, както следва:

•цялата информация на САЙТА, която може да бъде разгледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;

•съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Carra Concept по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;

•всяка информация, съобщена, чрез всякакви средства, от служител или сътрудник на Carra Concept на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;

•информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от Carra Concept в определен период от време;

•информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от трета страна, с която Carra Concept е подписала споразумение за партньорство в определен период от време;

•информация за Carra Concept или други техни данни с ограничен достъп.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, видима в публично достъпните части на САЙТА, която предоставя възможност на КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получи достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Carra Concept и съответното лице, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – комбинация от електронна поща и парола, която позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до определени части на САЙТА и чрез който се извършва заявяване на УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

ДОКУМЕНТ - тези Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в чл. 45 от Глава четвърта, Раздел І от Закона за защита на потребителите: Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

БЮЛЕТИН / НЮЗЛЕТЪР – периодични средства за информация, изпращани изключително по електронен път, касаещи продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Carra Concept в определен период от време, без ангажимент от страна на Carra Concept по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Carra Concept  на клиента, чрез използване на услугите на фирми, обработващи картите, избрани от Carra Concept или по банков път, независимо от начина на доставка.

E PAY- Оператор (Ипей АД) юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели и БОРИКА, технология за това. Повече за общите условия на E PAY можете да прочетете на следния уеб адрес:  https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=terms_bg 

 

2. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ:

2.1. Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние регламентират отношенията между Търговеца и лицата, ползващи уеб сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.carra.bg. Тези общи условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Поръчка/плащане", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.2. Посещенията, разглеждане на съдържанието и предлаганите услуги предполага приемане и съгласяване с настоящите условия от страна на потребителя; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма на Carra Concept.

2.3. Достъпът до услугата се извършва чрез вход в публично достъпния сайт www.carra.bg.

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, регистрираният потребител или клиент е отговорен за всички свои действия по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални, електронни или други щети, причинени на продукти на сайта, съдържанието, услугата Carra Concept или на всяко трето лице, с което Carra Concept има подписани договори, съгласно действащото българско и/или европейско законодателство.

2.5. Ако потребителят или клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си на „Общите условия“, следва да изпрати електронно съобщение на адрес office@carra.bg с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от Carra Concept чрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от Carra Concept от всякакво естество (електронни, по телефон и т.н.)

2.5.2. Може да се върне по всяко време към несъгласие и/или неприемане на „Общите условия" под формата, в която те са публикувани.

2.6. С цел да упражни правото си, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с Carra Concept или да използва формата за обратна връзка в сайта, предназначена за тази цел.

2.7. Ако клиентът е заплатил за дадена поръчка към Carra Concept и оттегля съгласието си с общите условия, изразено писмено, за срока на валидност на поръчката, Carra Concept ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на никоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за регистрирани потребители, физически лица, които са най-малко на 18 години и са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Carra Concept, независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчки е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. С акта на регистрация като потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.


3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, са изключителна собственост на дружество с ограничена отговорност Carra Concept, което си запазва всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. Забранява се на всички потребители/клиенти да копират, разпространяват, публикуват, прехвърлят на трети лица, изменят и/или променят по друг начин съдържанието на сайта, както и употребата, свързването към, излагането, включване на всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Carra Concept, публикуването на всяко съдържание извън сайта на Carra Concept, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Carra Concept върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Carra Concept.

3.3. Всяко съдържание, до което потребител или клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на настоящия документ, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Carra Concept, и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Carra Concept по отношение на това съдържаниe.

3.4. Потребител или клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, при условие, че те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Carra Concept дадe на потребител или клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до тези съдържания, определени в споразумението, за изрично упоменатия период от време, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Carra Concept за съответния потребител, клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, достъпно за потребител или клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Carra Concept и/или на служител или съдружник на Carra Concept, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.


4. Контакт с клиенти и потребители

4.1. Carra Concept публикува в сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за клиента или потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт, потребителят/клиентът позволява автоматично Carra Concept да се свърже с него чрез всички налични, включително електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Carra Concept да се свърже с потребителя или клиента.

4.4. Достъпът до сайта, използването на информацията, предоставена чрез сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Carra Concept, се осъществява по електронен път, по телефон или чрез други средства за комуникация, достъпни за потребителя или клиента на Carra Concept, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Carra Concept по електронен път и/или по телефон, включително и чрез електронна поща или уебсайт съобщения.


5. Бюлетини /нюзлетър/и известия

5.1. В момента, в който потребител или клиент си създаде профил на сайта, приемайки Общите условия, той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Carra Concept.

5.2. Данните, предоставени от потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат да бъдат използвани от Carra Concept при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия от потребител или клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие (в края на имейла в секция "Натиснете тук за отписване”)

5.3.2. Чрез промяна на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, извършена от личния профил на потребителя, на www.carra.bg.

5.3.3. Чрез свързване с Carra Concept на предоставените за целта данни за контакт и без по-нататъшно задължение за някоя от страните, като никоя страна няма право да изисква обезщетение.

5.4. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия не води до отказването от даденото одобрение на настоящите общи условия и се прилага само след изпращане на заявление за отказване.

5.5. Carra Concept си запазва правото да избира потребителите, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстранява от своята база данни всеки потребител или клиент, който предварително е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или известия, без ангажимент от страна на Carra Concept за предварително уведомяване.


6. Политика за поверителност

6.1. Carra Concept може да събира лични данни и данни със специален характер само с доброволното съгласие на съответния потребител или клиент за следните цели:

•валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките (Carra Concept придружава с писмено или телефонно потвърждение изпращането на първата поръчка на нов клиент, с цел проверка на данните за контакт. След първа финализирана поръчка, свързването с клиента след изпращане на нова поръчка става само по негово искане);

•след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулиране или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;

•за улесняване на достъпа до услугата;

•за изпращане на бюлетини и/или периодични известия;

•за статистически цели

Чрез създаване на профил, всеки потребител или клиент се съгласява Carra Concept да събира и обработва неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всеки потребител или клиент има право да получи от Carra Concept, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

•а) потвърждение, че данните, отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;

•б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;

•в) когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона;

•г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки потребител или клиент има право на възражение по всяко време, чрез изпращане до Carra Concept искане в писмена форма, с дата и подпис, относно данните, които не желае да бъдат обработвани, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да има за обект въпросните данни.

Всеки потребител или клиент има право на възражение относно използване на данните му за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели, като по всяко време, безплатно и без никакво основание може да изпрати до Carra Concept само искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис.

6.2. Carra Concept може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъпът до сайта и които може да се използват от Carra Concept за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или потребителите, или за статистически цели; Изключение от това правило се допуска, ако в нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия, с действията си потребителят/клиентът накърнява интересите или нанася вреда от какъвто и да е вид на Carra Concept и/или на потенциални трети страни, с които Carra Concept има партньорски контакти в момента.

Политика за употреба на бисквитките на www.carra.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката се инсталира по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард диска на потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата "потребителска кошница". Тези файлове позволяват да се представи съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепят усилията на Carra Concept за осигуряване на удобство за потребителите: например - предпочитания за онлайн поверителност и история на потребителската кошница. Също така, те се използват в изготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите ползват www.carra.bg, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Carra Concept използва два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната политика за поверителност.

Посещение в www.carra.bg може да инициира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да служат само за улесняване на определена функционалност на потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.carra.bg. Бисквитките са фокус на ефективната работа в Интернет, помагайки за генерирано на приятелско изживяване при сърфиране, адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

•Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

•Адаптиран достъп според интересите на потребителите – запомняне на паролите.

•Запомняне на защитните филтри за деца относно съдържание в Интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

•Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики - като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността:

Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от програмен код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани и недобросъвестно, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъдат изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки Интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите.

Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

•персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.

•зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп;

•има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път при затваряне на браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране;

•инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотвратяват достъпа на браузъра до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките за бисквитки. Тези настройки обикновено се намират в "опции" или в меню "предпочитания" на браузъра.

6.3. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така даденото съгласие и отказвайки се от всяко право, посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение, но само в съответствие с чл. 2.8.

6.4. За упражняване на правата, съгласно чл. 6.3, клиент или потребител се обръща към Carra Concept, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

6.5. Използвайки наличните формуляри в сайта, клиент или потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.6. Ако клиентът избере онлайн плащане с карта на равностойността на поръчките, договора и/или договорите разрешава/т и отсрочването за сетълмънт на сделките за приемане на карти - това се извършва изключително чрез търговско дружество EPAY.BG. чрез интегрирано решение; EPAY.BG.е доставчик на Carra Concept на софтуерни решения за улесняване на електронната търговия, т.е. услуги по плащане, управление на плащания и защита срещу измами.

Приемат се всички видове карти, издадени от български и чуждестранни банки с логото VISA и MasterCard, при условие, че банките издатели са ги активирали за онлайн плащане.Също така, се приемат плащания с кредитни карти за плащания на вноски, така както са изброени на страницата с информация за плащанията.Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

6.7. Carra Concept не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

6.8. Политиката за поверителност на Carra Concept се отнася само за данни, предоставени доброволно от клиент или потребител, изключително на сайта.Carra Concept не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.9. Carra Concept се ангажира събраните данни на клиента/потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на потребител/клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

6.10. Изключение от разпоредбите на чл. 6.9 се допуска в хипотезата, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в Закона за защита на личните данни в сила към датата на възникване на събитието.

6.11. Фирмата, обработващи банкови карти, одобрена от Carra Concept, EPAY.BG.има право на достъп/разглеждане на всякакъв вид данни/документи, генерирани след издадена поръчка, анулирана поръчка, договор, анулиран договор или платен договор, за да разследва всяка сделка, ако има такава.

6.12. Carra Concept гарантира, че личните данни на потребител, събрани чрез формуляра за контакт, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

6.13. Carra Concept не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.


7. ПОЛИТИКА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

7.1. Достъп до услугата

7.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки потребител, който притежава или си създаде профил в сайта.

7.1.2. За да се позволи достъп на потребител до услуги, той ще трябва да приеме разпоредбите на настоящите „Общи условия“.

7.1.3. Carra Concept си запазва правото да ограничава достъпа на клиента до услугата или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да поръчва само с авансово плащане и др.), ако сметне, че въз основа на поведението на клиента (отправяне и отказ на повече от две поръчки в системата за плащане при доставка, отправянето на поръчки, които впоследствие са анулирани или променени, с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.7, използването на предубеден език, нарушаване правото на интелектуална собственост и др.), достъпът и съществуването на профила на клиента биха могли да увредят по някакъв начин Carra Concept. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо уведомяването на клиента в този смисъл.

7.1.4. Всеки потребител може да има един единствен профил.Забранено е споделянето на един профил между няколко потребителя/клиенти.

7.1.5. Ако бъдат открити споделени достъпи от няколко клиента, Carra Concept си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на клиента към съдържанието или услугата.Ако има поръчки, отправени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

7.2. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

7.2.1. Carra Concept може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, собственост на Carra Concept или на трети страни, с които Carra Concept има сключени договори или споразумения за партньорство в рамките на стоковата наличност.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба от клиента.

7.2.3. Carra Concept може да ограничи обема за закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече клиенти, въз основа на основателни причини.

7.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са посочени в лева (BGN)или в евровата равностойност на сумата изчислено по фиксиран валутен обменен курс 1.95583 (1 евро = 1.95583 лева) и представляват крайната дължима от КЛИЕНТА сума.

7.2.5. Тарифите, показани на сайта като задраскани с черта, означават стара не-актуална цена на продукта и/или цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини, търговски центрове или всякакви търговски зони, където се предлагат отстъпки.Тези тарифи имат чисто информативен характер и нямат правна стойност.

7.2.6.  Фактури на данъчно незадължени физически лица се издават само при поискване. Данъчно задължените физически лица следва да заявят желание да им бъде издадена фактура на следния е-мейл: office@carra.bg. Фактурирането на закупените продукти става изключително в BGNи използвайки информацията, предоставена от клиента в предназначения за това формуляр.Carra Concept не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена от клиента за фактурата. Фактурите се издават, както следва: за плащания, направени преди получаването на продуктите и услугите се издава авансова фактура, а за плащания, направени по време на получаване на продуктите, се издава окончателна фактура. За корекции (анулиране, връщане) се издават сторно фактури.Не се приемат корекции, освен промени на фактури, издадени в посочените граници.

7.2.7. Клиентът може да плати цената на поръчаната от сайта стока или услуга като използва по свой избор един от следните способи:

1. Онлайн плащане чрез дебитна или кредитна карта

2. Наложен платеж

3. Банков превод

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД (ПИБ)

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG92FINV91501016431691

Титуляр: Карра консепт ООД

Основание: Онлайн поръчка номер …

С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава своето безусловно изрично съгласие да заплаща авансово на Търговеца цялата продажна цена на поръчката, направено през уеб сайта. В случай на плащане чрез „наложен платеж“  Купувачът заплаща на Куриера при доставката сума равна на общата стойност, включваща цената на стоката и цената на доставката.

7.2.8. При онлайн плащанията с карта, Carra Concept не може да бъде подведена под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само клиентът.

7.2.9. Наложеният платеж е метод на плащане, наличен само в определени случаи и само за определени продукти. Ако клиент поръча по-големи количества от този продукт (над 10 броя от същия тип), или поръчката е на стойност повече от 1000 (хиляда) лева, Carra Concept предлага възможност за плащане на поръчките само авансово или чрез онлайн плащане или по банков път.

7.2.10. Информацията, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налична на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.), не е договорно задължение на Carra Concept, а представяне. Carra Concept може да оттегли оферта за продукти или може да я измени по всяко време до отправянето на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции на нито един потенциален клиент.

7.2.11 В малко вероятния случай, когато Carra Concept няма да може да изпълни част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща с предложение за някоя от следните алтернативи:

•а) отмяна на поръчката или изваждане от поръчката на продукта, който не може да бъде доставен

•б) получаването на активируеми бонуси на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само от www.carra.bg

7.3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

7.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани на пазара в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се отправят поръчки и артикулите вече не се виждат на www.carra.bg). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя и остава крайна. За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат отправяни поръчки.

7.3.2. Със завършването на поръчката клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на отправяне на поръчката.

7.3.3. Моментът на сключване на договора от разстояние е моментът, в който клиентът отправя поръчката. Въпреки това, Carra Concept има право да се свърже с клиента чрез всички налични средства/одобрени от Carra Concept (телефон или електронна поща) за лично потвърждаване на поръчката. В тази хипотеза, ако поръчката не е потвърдена в рамките на 5 (пет) работни дни, тя се отменя автоматично от системата. Клиентите приемат, че Carra Concept не може да бъде принудено да доставя поръчка, която не е била потвърдена при горните условия.

7.3.4. Carra Concept денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

•7.3.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на клиента за сделката при онлайн плащанията;

•7.3.4.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Carra Concept, при онлайн плащанията;

•7.3.4.3. данните, предоставени от клиента на сайта относно доставката (адрес, контактни данни) са непълни или неправилни;

•7.3.4.4. дейността на клиента на сайта може и/или поражда вреди от всякакво естество за Carra Concept и/или техните партньори;

•7.3.4.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

•7.3.4.6. по други обективни причини.

7.3.5. Ако клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път и потвърдено или чрез онлайн решение за плащане с карта и ако банката издател на картата на клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Carra Concept в рамките на 14 дни от датата, на която Carra Concept са били информирани за този факт, или може да бъде конвертирана в бонуси при условията на чл. 7.9.5, по искане на клиента. В случаи, когато клиентът се откаже от закупуване на стоката/ услугата, след като тя е била изпратена от Carra Concept, то Carra Concept  може да възстанови вече заплатената от клиента сума, но само при положение, че последният върне стоката в нейната цялост в срок от 14 дни след датата на доставката.

7.3.6. Ако някои продукти, поръчани от клиента с поръчка, направена с авансово плащане (по банков път - потвърдено или с онлайн решение за плащане с карти) не са налични на склад по причини, независещи от Carra Concept, фирмата ще информира клиента за този факт веднага, след като научи за липсата на наличност и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от уведомяването на клиента.

7.3.7. Една направена поръчка може да се променя само при следните обстоятелства и само по искане на клиента:

а. Клиентът се откаже от продукт и уведоми Carraconcept преди изпращането на поръчката

б. Увеличаване количеството на продукт, вече съществуващ в дадена поръчка

в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок за доставка.

г. Промяна на адреса на доставка

д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки периоди на доставка (максимум един ден разлика)

е. Промяна на начина на плащане

ж. Промяна на данни за фактуриране

Ако клиентът желае промяна, той трябва да изиска това писмено, изпращайки имейл на office@carra.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката.

7.3.8. Поръчките не могат да бъдат променени, в случай, че клиентът избира начина на плащане онлайн или чрез банков превод, за съответната стойност на поръчката.

7.3.9. Ако даден клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват посочените/одобрените данни от страна на клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

7.4. Поръчка по телефона

7.4.1. Клиент/потребител не може да извършва поръчки по телефона. Клиент/потребител не може да изисква промяна на поръчка по телефона, освен в случаите предвидени по-горе.

7.5. ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОРА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕТО МУ

7.5.1. Carra Concept ще издаде и предаде на клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от негова страна, съгласно действащото законодателство.

7.5.2. Carra Concept ще улесни информирането на клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му, чрез изпращане на информативен имейл на адреса, предоставен от него. При заявка за издаване на фактура тя ще съдържа всички задължителни данни, съгласно Закона за данък добавена стойност.

7.5.3. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Carra Concept, се смята за изпълнен.

7.5.4. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са изпълнили насрещните си задължения в сроковете и при условията, изложени в настоящия документ.

7.5.5 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (приложен към пратката) и съдържанието на колета, клиентът трябва да уведоми Carra Concept и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес office@carra.bg с приложени доказателства (снимка, обяснения и др.).

7.6. ЦЕНА, ВРЕМЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА

7.6.1. Доставката до клиента на продукти, закупени от Carra Concept, се извършва само чрез куриер.

Цената за доставка на продуктите, прилагана от Carra Concept се изчислява и се съобщава на клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общото тегло на поръчката (ако има повече стоки) и общата стойност на поръчаните стоки. Carra Concept оценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената.

Следователно, клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени предположения или измервания на колета.

За стоки, които надхвърлят 30 килограма, Carra Concept може да добави фиксирана такса за маневриране, която да гарантира качеството и целостта на стоката до посоченото местонахождение

При определени условия Carra Concept може да предложи безплатен транспорт (в зависимост от стойността на поръчката или други промоционални дейности). Carra Concept не може да бъде принудено по никакъв начин да осигури безплатен транспорт, ако клиентът не отговаря на стандартните условия за ползване на услугите www.carra.bg

7.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й, зависещо от: превоза на стоките от доставчика на стоки на Carra Concept, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Carra, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че клиентът приема, че със натрупването на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Сроковете за доставка на стоки са както следва:

За налични стоки – от 3 до 30 работни дни след сключване на договора;

По индивидуална заявка – от 7 до 60 работни дни след сключване на договора.

 

В случай, че Клиентът/Потребителят е избрал да извърши плащане чрез банков превод, доставка се извършва след постъпване на авансово плащане на стойността на поръчката по сметка на Търговеца. 

 

В случай, че не постъпи плащане в срок до 3 дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, последният има право да анулира поръчката и да не я изпълни, както и да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи.

 

Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Carra Concept ще информира клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта, или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката(чрез кредитна, дебитна карта или чрез наложен платеж),, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

7.6.3 Клиентът може да получи като промоционална оферта безплатна доставка (тази оферта не се отнася до таксата за маневриране, която се начислява отделно) за закупуване на стоки на обща стойност над 130 BGN, само при определени условия, включително:

a. тегло на пратката под 10 кг

б. запазване на поръчката в първоначалната форма (без промени/отлагания)

Офертите се съобщават и приемат в момента на отправяне на поръчката. Carra Concept няма задължение да предлага безплатни услуги. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва прихващането на такса за маневриране на стоки с тегло над 30 кг.

7.7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СТОКАТА. УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

7.7.1. Carra Concept спазва условията по гаранционни срокове, съгласно действащото българско законодателство.Не се предлага допълнително удължаване на вече посочен срок на гаранция, предоставена при нормални условия и валидна за продуктите, закупени и платени от клиент на Carra Concept.Продуктите се ползват от гаранционни условия, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите или ако в представянето на продукта е уточнен по-дълъг гаранционен срок, се прилага по-дългия срок.

Гаранцията предполага възстановяване на стойността за несъответстващи продукти, за които клиентът е уведомил търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Carra Concept не заменя и не ремонтира дефектни или негодни продукти.Негодните продукти стават отново собственост на Carra Concept.Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за негодни продукти и с отправяне на поръчката заявява, че се съгласява да получи равностойността на продуктите и транспорта в случай на липса на съответствие.

7.7.2.Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на Търговеца се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската / законова гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ул. Лъвски Рид 10, бл.6, ет.3, офис 14.; е-mail: office@carra.bg

7.7.3. Ясна и подробна информация за характеристиките на всеки продукт може да бъде предоставен както на сайта, така и отпечатан, приложен към пратката.Клиентът е длъжен да пази този документ-списък и да следва указанията върху него, ако има такива, свързани с обичайната употреба на стоките и услугите, с използването и поддръжката им, както и с евентуални опасности, които могат да възникнат при употребата им.Информация за гаранционните условия и общи указания за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предадени на клиента при поискване, по имейл.

7.8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ/ УСЛУГИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.8.1. С изключение на ограниченията на чл. 7.9 по отношение на закупуването с бонуси Carra, клиент на Carra Concept може да върне продуктите, закупени по договор, в следните ситуации:

•7.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят негодни;

•7.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

•7.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти

7.8.1.4 Клиентът се е отказал от договора в рамките на 14-дневния срок от доставката, съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

7.8.2. Carra Concept може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формулярът, посочен в чл. 7.8.3 точка а), а връщането се изисква и се обработва чрез раздел „Моят профил” на www.carra.bg. Ако клиентът използва друг куриер или други методи на доставка (поща, лично) се прилага чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

7.8.3. Преди изтичане на срока за отказ, клиентът информира Carra Concept за решението си да се откаже от договора. За тази цел, клиентът може да избере един от следните варианти:

а) да се попълни формата за отказ, наличнана сайта на Carra Concept, в раздел „Връщане на продукт“

б) да направи всякакво друго недвусмислено писмено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

Потребителят следва да уведоми Търговеца и за банкова сметка, по която следва да му бъде възстановена стойността на заплатената от него стока. Възстановяването на сумата става в срок до 14 /четиринадесет/ дни от връщане на стоката. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Клиента/Потребителя, съобразно избран от последния начин на връщане.

7.8.4. Клиент, който е уведомил Carra Concept, съгласно чл. 7.8.3, носи отговорност за връщането или предаването на посочените продукти на Carra Concept или на лице, упълномощено от Carra Concept да ги приеме (обикновено куриерската фирма, посочена във формуляра за връщане на www.carra.bg), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил Carra Concept за решението си да се откаже от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта и в оригиналната им опаковка.

7.8.5. Клиентът на Carra Concept няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

7.8.6.1. Ако искането за връщане във всяка от хипотезите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден в чл. 7.8.2, считано от работния ден, следващ датата на изпълнението на договора (доставката).

7.8.6.2. Ако даден продукт се връща на основание една от хипотезите, предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички непокътнати етикети и документи, които го придружават).

7.8.6.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани.

7.8.6.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от клиента (тези продукти са маркирани в представянето на сайта като неподлежащи на връщане продуктив тяхното описание).

7.8.6.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставката и съобразно естеството им са били свързани с други продукти.

7.8.6. Потребител/клиент ще бъде информиран на имейла, от който е направена поръчката, дали продуктът подлежи на връщане и дали има разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

7.8.7. В случай, че клиент се откаже от договора, Carra Concept му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, в това число, когато е приложимо, на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 7.8.2. и 7.8.3. Връщането се извършва само по банков път в банковите сметки, посочени от клиента в IBAN формат. Не се възстановяват пари в брой или наложен платеж.

7.8.8 Замяна на стока се извършва в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на доставка, като клиентът е длъжен да информира Carra Concept за намерението си, това става само след като клиентът попълни формата за отказ, налична на сайта на Carra Concept  в раздел „Връщане на стока“   http://carra.bg/index.php?route=account/return/add

Разноските по замяна на даден продук се извършват за сметка на клиента.

7.8.9 Продукти като биберони, бебешки шишета, бельо не подлежат на връщане след разопаковане..


8. Промоционални кодове

Промо Код  е вид цифрен/буквен код, който се въвежда при потвърждение на поръчка в сайта www.carra.bg. 

Чрез въвеждането на този код, потребителят има право на отстъпка или ползване на безплатно услуга /например доставка/ при закупуване на продукти от уебсайта carra.bg.

Carra Concept предоставя промоционални кодове кампанийно при определени условия. Промоционалните кодове са визуализирани в сайта carra.bg и отговарят на определени условия, упоменати в съответната визуализацията.

Промоционалните кодове могат да се използват еднократно, освен ако не е изрично указано друго. 

Ако клиент желае да върне продукт, за който е използван промо код, сумата, представляваща промоционалната стойност, не може да бъде върната.

Промо кодовете могат да дават % отстъпка от крайната цена на поръчката, безплатна доставка и/или подарък по вид на стока/услуга.

Carra запазва правото си да не включва определени продукти в отстъпката, която промо кодът дава9. Измама

9.1. Carra Concept не изисква от своите клиенти или потребители, по никакъв начин (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация за лични данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

9.2. Клиентът/потребителят поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

9.3. Carra Concept не носи отговорност в случай, че потребител/клиент е бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че представлява интересите на Carra Concept.

9.4. Желателно е клиентът или потребителят да информира Carra Concept за подобни опити за използване на контактните данни.

9.5. Carra Concept не насърчава спама. Всеки потребител/клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

9.6. Комуникацията, осъществявана от Carra Concept по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържат пълните идентификационни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

9.7. Следните действия ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Carra Concept. Carra Concept си запазва правото наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да извършат подобни действия: да постигнат тази цел (и):

9.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг потребител/клиент с използване на профил или чрез всеки друг метод.

9.7.2. за промяна съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по различни начини от Carra Concept на потребител/клиент.

9.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

9.7.4. за достъп или разкриване на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, на съдържание, изпратено по какъвто и да е начин от Carra Concept на потребител/клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

9.8. Нерегламентираното получаване на бонуси в условията на чл. 7.9 чрез използване на фалшиви профили (фалшиви имена, повече от един профил на едно физическо лице или чрез използване на различна идентичност) ще се счита за опит за измама и ще доведе до анулиране на придобитите предимства, блокиране на достъпа до сайтовете Carra Concept и докладване на съответните органи.

10. Ограничение на отговорността

10.1.Дружество с ограничена отговорност Carra Concept не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой потребтиел/клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от разпоредбите на настоящите общи условия.

10.2. Ако потребител/клиент счита, че съдържание, изпратено от Carra Concept, нарушава авторските или други права, той може да се свърже за предоставяне на повече информация с Carra Concept, на адрес office@carra.bg, така че Carra Concept да може да вземе информирано решение по въпроса.

10.3. Carra Concept не гарантира на потребител или клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта, и не му дават право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти от или изцяло съдържанието, да копира, или да използва което и да е съдържание по друг начин, или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за достъп, без предварителното писмено съгласие на Carra Concept.

10.4. Carra Concept не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

10.5. Carra Concept се освобождава от отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до потребтиел или клиент, чрез каквито и да е средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или на служител на Carra Concept, когато тази употреба на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв характер за потребителя, клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

10.6. Carra Concept не предлага преки или косвени гаранции, като:

10.6.1. услугата ще бъде според изискванията на клиента

10.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

10.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане на услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента

10.7. В рамките на разпоредбите на общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между клиент или потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

11. Непреодолима сила и непредвидени случаи

11.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от случай на непреодолима сила.

11.2. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжна да информира другата страна незабавно за настъпването му и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от това събитие.

11.3. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако случаят на непреодолима сила му пречи да го изпълни.

11.4. Ако в срок от 14 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не приключи, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

11.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, при спазване на условието по чл. 10.3.

11.6. По изключение (не по вина на Carra Concept) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на превозвача или на доставчика) е възможно доставката на продуките да не може да бъде направена. В този случай, клиентът ще може да получи  промоционален бонус (по избор на Carra Concept и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.carra.bg, както е описано в точка 7.9.

12. Спорове

12.1. Тези общи условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Поръчка/плащане", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

12.2. Всеки спор по отношение на тези общи условия, който може да възникне между регистриран потребител/клиент и Carra Concept, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

12.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между регистриран портебител и Carra Concept или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд по седалище на Carra Concept, според действащото българско законодателство.

12.4. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

12.5. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

13. Заключителни разпоредби

13.1. Carra Concept си запазва правото да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на потребителя или клиента.

13.2. В границите на разпоредбите на общите условия, Carra Concept не може да бъде отговорно за евентуални грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

13.3. Carra Concept си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

14. Данни за контакт и друга информация

14.1. Ако имате някакви въпроси или предложения във връзка с Carra Concept, моля, свържете се с нас на телефон: 0884 909 900 от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 19:00 часа, или по електронна поща на office@carra.bg.

14.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения, или информация за или свързана със сайта www.carra.bg, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на Carra concept.

Loading...