Privacy Policy

 Политика за поверителност


Carra Concept може да събира лични данни и данни със специален характер само с доброволното съгласие на съответния потребител или клиент за следните цели:


•валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките (Carra Concept придружава с писмено или телефонно потвърждение изпращането на първата поръчка на нов клиент, с цел проверка на данните за контакт. След първа финализирана поръчка, свързването с клиента след изпращане на нова поръчка става само по негово искане);

•след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулиране или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;

•за улесняване на достъпа до услугата;

•за изпращане на бюлетини и/или периодични известия;

•за статистически цели


Чрез създаване на профил, всеки потребител или клиент се съгласява Carra Concept да събира и обработва неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всеки потребител или клиент има право да получи от Carra Concept, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

•а) потвърждение, че данните, отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;

•б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;

•в) когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона;

•г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.


Всеки потребител или клиент има право на възражение по всяко време, чрез изпращане до Carra Concept искане в писмена форма, с дата и подпис, относно данните, които не желае да бъдат обработвани, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да има за обект въпросните данни.


Всеки потребител или клиент има право на възражение относно използване на данните му за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели, като по всяко време, безплатно и без никакво основание може да изпрати до Carra Concept само искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис.


Carra Concept може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъпът до сайта и които може да се използват от Carra Concept за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или потребителите, или за статистически цели; Изключение от това правило се допуска, ако в нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия, с действията си потребителят/клиентът накърнява интересите или нанася вреда от какъвто и да е вид на Carra Concept и/или на потенциални трети страни, с които Carra Concept има партньорски контакти в момента.

Loading...